Ниво според Общата Европейска Езикова Рамка Видове изпити
Изпити за деца до 12г. Изпити за ученици Общ английски Бизнес английски Юридически английски Изпити за учители
C2 Mastery   CPE CPE     DELTA Module 1
C1 Advanced   CAE CAE BEC higher ILEC TKT
B2 upper-intermediate   FCE FCE BEC vantage ILEC TKT
B1 intermediate   PET for schools PET BEC preliminary    
A2 pre-intermediate YLE flyers KET for schools KET      
А1 elementary YLE movers          
YLE starters          

Нива Описание на езиковите умения за нивото
C2 Кандидатът може да разбира с лекота практически всичко, което слуша или чете. Може да обобщава информация от различни източници в говорна и писмена форма, като пресъздава аргументите и фактологията в стройна презентация. Може да се изразява естествено с голяма точност и гладкост на изказа, като разграничава тънкости и нюанси на значението дори и в по-сложни ситуации.
C1 Кандидатът може да разбере широк диапазон от сложни и по-дълги текстове и да улови значение в подтекст. Може да се изразява свободно и гладко без видими затруднения, като не се колебае каква фраза или дума да употреби. Може да употребява езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Може да създаде ясен, добре организиран и подробен текст по сложни теми, като демонстрира добро владеене на структурата на текста, както и на свързващите думи и съюзи.
B2 Може да разбира основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии от неговата сфера на специализация. Може да общува значително гладко и свободно с носители на езика, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. Може да направи ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изрази позиция по актуални въпроси, като изтъкне предимствата и недостатъците на различните гледни точки.
B1 Кандидатът може да разбира основните моменти, когато носител на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време. Може да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика. Може да произведе кратък свързан текст по теми, които са му познати или представляват интерес за него. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и накратко да изтъкне аргументи и доводи за мнението си и плановете си.
A2 Кандидатът може да разбира изречения и често употребявани изрази, свързани с конкретно касаещи го ситуации (напр. основна информация за него и семейството му, пазаруване, местоположение на местни обекти, работа). Може да общува в рутинни ситуации, които изискват елементарен и директен обмен на информация по познати или ежедневни теми. Може да опише с елементарни езикови средства образованието и професията си, заобикалящата го среда и събития от първа необходимост.
A1 Кандидатът може да използва кратки ежедневни изрази и основни фрази с цел посрещане на конкретни нужди. Може да представи себе си или другиго, както и да задава и отговаря на въпроси от лично естетство, напр. местоживеене, приятели и познати, притежание. Може да общува с прости изрази при условие, че събеседникът му говори бавно и ясно и е погтовен да го подпомогне в разговора.