Условия на Университета Кеймбридж за 2015 година

1. Кой може да се яви на изпит?

Изпитите на Cambridge ESOL са достъпни за всички хора без ограничение за възраст, пол, раса или религия. Въпреки, че са създадени предимно за хора с майчин език различен от английския, пред кандидата не се поставят езикови ограничения.

2. Регистрация за изпит.

За да се регистрирате за изпит е необходимо да се обърнете към акредитиран изпитен център, да попълните необходимите документи и да заплатите изпитната такса.
За някои изпити е възможно да има по повече от една изпитна дата на месец, но не е разрешено да се явявате на даден изпит повече от веднъж месечно.
Задължително е да положите всички компоненти на даден изпит в рамките на една и съща изпитна дата.
Не е възможно да прехвърлите Вашата регистрация за друга дата, изпит или ниво.

3.Специални условия

Cambridge ESOL поема ангажимент да се опита да осигури специални условия за кандидатите с увреждания в рамките на възможното (например допълнително време или специални писмени материали).
Трябва да уведомите изпитния център колкото се може по-рано, ако имате нужда от специални условия за провеждане на изпита, защото Cambridge ESOL трябва да получи тези документи 8-12 седмици преди датата, в зависимост от вида на изпита.
Някои изпити може да изискват документите да бъдат подадени 6 месеца преди изпитната дата.

4. Изпитният ден

Изпитният център ще Ви предостави информация къде и кога ще се проведе изпита. Ваше задължение е да пристигнете навреме и да носите необходимите за изпита моливи, химикалки и т.н.
Центърът ще Ви предостави копие на Notice to Candidates, което съдържа информация относно провеждането на изпита. Моля, запознайте се внимателно със съдържанието й. Ако не се спазвате тези инструкции
може да бъдете отстранени от изпит или да не получите резултатите си.
Възможно е да бъдете помолени да попълните анкетна карта. Cambridge ESOL използва тази информация като част от постоянните си усилията да подобри още повече качеството на своите изпити. Информацията, която предоставяте е напълно конфиденциална, а Вашата анонимност е гарантирана.
Възможно е да бъдете помолени да направите кратък пробен тест, който е част от контрола върху качеството на изпитите и няма отражение върху резултата от изпита.
Като част от процедурите по контрол на качеството, възможно е и да бъде направен запис на устната част от изпита.
Ако по време на изпита се сблъскате с проблем, който според Вас би повлиял на представянето Ви на изпита, Вие трябва да уведомите за него изпитния център в деня на изпита Ви. Повече информация може да намерите в Notice to Candidates. Изпитния център ще се запознае с проблема и при нужда ще уведоми за него Cambridge ESOL, за да може той да бъде взет под внимание при определяне на резултата Ви.

5. След изпита

Резултатите за някои от изпитите ще са достъпни онлайн на страницата на Cambridge ESOL. Вашият изпитен център ще Ви предостави информация относно страницата и датата, на която ще бъдат достъпни резултатите. Резултатите за други изпити ще бъдат изпратени на Вашия изпитен център, а оттам препратени и на Вас.
За компютърно-базираните изпити, обикновено резултатите са достъпни около 3 седмици след датата на изпитите, докато за тези в хартиен вариант, този период е 6 седмици.
Ако имате съмнения относно достоверността на резултата Ви, моля обадете се без забавяне на Вашия изпитен център и те ще Ви предоставят подробности относно процедурата за запитвания и апели. Допълнителна информация може да получите на www.CambridgeESOL.org.
Cambridge ESOL не отговаря на индивидуални запитвания за резултатите от изпита. Цялата достъпна информация е включена във вече получените от Вас резултати.

6. Сертификати

При положение, че сте положили изпита успешно, ще получите сертификата си от вашия изпитен център 3 до 6 седмици след получаването на резултатите от изпита.
Не губете Вашия сертификат, тъй като в случай на загубата му, Cambridge ESOL няма да го подмени, но може да издаде "Удостоверение за резултат". В такъв случай кандидатът трябва да се свърже с Cambridge ESOL и да подаде молба за издаване на този документ, който удостоверява Вашия резултат.

7. Авторски права

Авторските права за всички изпитни материали принадлежат на Cambridge ESOL. Забранено е изнасянето на задания, въпроси и каквито и да било други изпитни материали от изпитната стая. Cambridge ESOL не дава достъп на кандидатите или изпитния център до изпитните материали.
Cambridge ESOL запазва всички изпитни работи и материали.

8. Защита на информацията

Cambridge ESOL спазва законите за защита на информацията на Обединеното Кралство, а изпитните центрове спазват законите за защита на информацията, под юрисдикцията на които попадат. Вашата лична информация ще бъде съхранена при вземане на необходимите мерки за сигурност за ограничен период от време, освен информация, която е необходима за удостоверяване на изпитния Ви резултат, която се пази без ограничения във времето.
Вашите изпитни резултати ще бъдат достъпни за Вашия изпитен център и биха могли да бъдат изпратени до Вашето училище или друго оторизирано трето лице с цел удостоверяване на резултата.
Cambridge ESOL няма да използва личната Ви информация по никакъв начин, освен както е описано по-долу. В частност, информацията няма да бъде използвана за свързване с Вас с търговски цели.

Cambridge ESOL може да използва информацията, която давате по време на регистрацията и Вашата писмена работа, за контрол на качеството. Тази информация включвa: писмени материали, аудио и видеозаписи на устната част на изпита и други. Cambridge ESOL обещава да не прави публично достояние Вашата лична информация.

За пълните правила и инструкции за кандидатстване, посетете www.CambridgeESOL.org

istanbul escort   izmir escort   antalya escort   ankara escort